Aktuality a tiskové zprávy

Odešel Ing. František Drahorád

Každý den přináší nové zprávy, někdy bohužel velmi smutné. Taková přišla i 13.února 2012. Ve věku 60 let zemřel ing. František Drahorád, horník a vynikající báňský odborník, snad poslední v Kutné Hoře.
Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě v roce 1975 nastoupil ing. Drahorád k národnímu podniku Rudné doly Příbram. Krátce pracoval na závodě Fluorit Sobědruhy a v roce 1976 nastoupil jako provozní inženýr na závod Kutná Hora. Po roce provozní praxe byl jmenován do funkce vedoucího dolu, kterou vykonával celých 11 let. Od r. 1988 byl ustanoven do funkce výrobně technického náměstka ředitele závodu. V roce 1990 se vrátil zpět do funkce vedoucího dolu a současně založil soukromou firmu, zabývající se hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.
V roce 1991 byla na závodě Kutná Hora ukončena těžba rud. Po likvidaci dolu ukončil ing. Drahorád v roce 1994 zaměstnání u Rudných dolů a od té doby se plně věnoval soukromému podnikání a rozvoji firmy.
S Českým muzeem stříbra spolupracoval ing. Drahorád od r. 1990. Jako báňský odborník se zabýval především podzemím historického dolu. Pro muzeum vykonával funkci závodního dolu a důlně stavebního dozoru, vykonával pravidelné bezpečnostní prohlídky dolu.
Zajišťoval nejen operativní, ale i každoroční technickou údržbu dolu a jako doplněk prohlídkové důlní trasy instalovala jeho firma makety výdřevy, žebříků a skluzavek. Úzce spolupracoval se členy České speleologické společnosti.
S nadací a později občanským sdružením Stříbrná Kutná Hora spolupracoval při přípravě Královského stříbření Kutné Hory, a to již od prvního ročníku, tedy po dobu dvaceti let.
Práce mu byla celoživotním koníčkem, věnoval jí i svůj volný čas. Své znalosti si významně prohluboval v oboru dobývacích metod a trhacích prací. Ve volném čase se pak zabýval studiem historických pramenů o dobývání, zejména v kutnohorském rudním revíru.
Ve studiu a zvyšování odbornosti pokračoval i při práci v soukromé firmě, která se zabývala širokým okruhem prací souvisejících s důlní činností. Je jen málo hornických oborů, na které by neměl kvalifikaci a které nevykonával.
Nedá se vše z jeho bohaté a pestré práce vyjmenovat, mnoho užitečných projektů a prací se svou firmou a spolupracovníky vykonal, mnoho práce na něho ještě čekalo, ale bohužel čeká marně.
Odešel člověk, na kterého budeme vždy vzpomínat s vděkem, úctou a respektem. A stejně tak, když někdo odchází, vyvstanou nám jasně okamžiky společně prožité. Říká se, že nikdo úplně nezemřel, dokud žijí ti, kteří ho znali a měli rádi.
Ing. Drahorád odešel uprostřed plného pracovního nasazení a plánů do budoucna. Mnohé z nás hodně naučil a my všichni, jeho kolegové a spolupracovníci mu za mnohé vděčíme a za mnohé děkujeme.
Odešel horník, vynikající báňský odborník. Sfáral tam, odkud není návratu a nám nezbývá než se s ing. Františkem Drahorádem, spolupracovníkem, kolegou a kamarádem rozloučit posledním, hornickým „Zdař Bůh“.

České muzeum stříbra na veletrhu Holiday World

Ve dnech 9. až 11. února se České muzeum stříbra, příspěvková organizace zúčastnilo tradičního středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Svou nabídku služeb nabízelo u hlavního stánku ACK (Asociace cestovních kanceláří ČR), která svým členům dává možnost se tradičně prezentovat na veletrzích v ČR. Svou sezónu v roce 2012 představilo České muzeum stříbra i v rámci medializované prezentace, kterou si připravilo spolu s Informačním centrem Sedlec na pódiu ACK ČR. Během prezentace byl promítnut film, představující objekty Českého muzea stříbra a objekty Římskokatolické farnosti Sedlec. Největší příliv návštěvníků nastal během sobotního dopoledne, kdy se brány výstaviště otevřely pro veřejnost. Obvykle se účastníci veletrhu dotazovali na informace týkající se návštěvy stříbrného dolu a na termín konání 21. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.
Za ČMS Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, historik)

Účast na veletrhu Holiday World

Ve dnech 9. až 11. února 2012 se České muzeum stříbra, příspěvková organizace zúčastní veletrhu Holiday World v Praze. Svou turistickou sezónu 2012 představí muzeum 11. února v 9.15 v rámci své multimediální prezentace na podiu Veletržní haly u hlavního stánku Asociace cestovního ruchu Praha - VH340.

Virtuální prohlídka výstavy Královské stříbření – Návraty do Kutné Hory lucemburské

Od ledna 2012 poskytuje České muzeum stříbra na svých webových stránkách možnost navštívit virtuální prohlídku výstavy: „Královské stříbření – Návraty do Kutné Hory lucemburské“. Tato výstava se konala a přístupná pro veřejnost byla na Hrádku mezi 20.5. a 2.10. 2011.
Možnost vizuálního zpracování muzejních výstav, které jsou náročné jak na scénáristické a výtvarné zpracování tak, na přípravu exponátů, bude nadále využívána pro zaznamenávání a zpřístupňování dalších významných výstav pořádaných naším muzeem. Návštěvníkům, kteří neměli možnost výstavu osobně navštívit, tak bude umožněno touto virtuální cestou se s expozicí seznámit. Zároveň tak muzeum získává způsob určité archivace proběhlých významných výstav, záznamu jejich prostorového a výtvarného řešení společně s virtuálním katalogem často velice vzácných vystavovaných exponátů.

Veletrhy Go a Regiontour 2012

Ve dnech 12. a 13. ledna se České muzeum stříbra opět zúčastnilo tradičních středoevropských veletrhů cestovního ruchu v Brně. Svou nabídku služeb nabízelo v pavilonu F pod hlavním stánkem ACK (Asociace cestovních kanceláří ČR), která svým členům každoročně dává možnost se na veletrhu prezentovat. Svou sezónu v roce 2012 představilo České muzeum stříbra i v rámci třech medializovaných prezentací, které si připravilo spolu s Informačním centrem Sedlec na pódiu ACK ČR. V rámci prezentací byl vyhodnocen i malý kutnohorský kvíz, který pro návštěvníky veletrhu připravily obě instituce. Účastníci soutěže měli prokázat své znalosti o Kutné Hoře. K správným odpovědím jistě pomohl během prezentace i promítnutý film, představující nejen objekty Českého muzea stříbra a IC Sedlec, ale i každoroční historickou slavnost „Královské stříbření Kutné Hory“. Na výherce čekaly zajímavé ceny, které věnovaly ČMS spolu s IC Sedlec.

Během veletrhu byl největší zájem o informace týkající se návštěvy stříbrného dolu a o termínu konání 21. ročníku Královského stříbřeni Kutné Hory.

Regiontour 2012

Ve dnech 12. a 13. ledna 2012 se České muzeum stříbra zúčastní veletrhu REGIONTOUR v Brně. Svou turistickou sezónu 2012 představí muzeum 12. ledna ve 12.30 v rámci své multimediální prezentace na pódiu Asociace cestovního ruchu Praha v pavilonu F.

Návštěvnost v prosinci 2011

Návštěvnost výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2011:

Hrádek (pouze výstava)1 499

Tvůrčí dílny „Hravé Vánoce“ v Českém muzeu stříbra

České muzeum stříbra spolu s občanským sdružením Ekodomov přichystalo ve dnech 6. až 20. prosince 2011 pro žáky mateřských a základních škol tvůrčí dílny „Hravé Vánoce“. Výukový program věnovaný vánočním zvykům probíhal na Hrádku v prostoru vánoční výstavy. Žáci si mohli vybrat z bohatého programu. Připravena byla slámová a perníková dílna spolu s adventními hrátkami. Nejvíce škol se přihlásilo na adventní hrátky, kterým vždy předcházela komentovaná prohlídka výstavy. Během ní se děti nejen dozvěděly, jak se kdysi slavily Vánoce, ale také jak probíhal adventní čas spojený s různými obchůzkami tajemných postav Barborek, Lucek, Ambrožů apod. Úkolem dětí bylo v „kouzelné“ truhle najít příslušné kostýmy a na okamžik se proměnit v tyto bytosti. Děti také vyráběly svícny z jablíček, některé si upekly a ozdobily perníky a ty zručnější si vytvořily slaměné ozdoby. Pro mnohé účastníky programu to bylo příjemné zpestření školní výuky v netradičním prostoru příjemně prosyceného vůní hřebíčku, pomerančů, perníků a plného vánoční pohody. Každý si mohl odnést mimo zážitku svůj výrobek a potěšit tak třeba rodiče či kamarády.

Tvůrčí vánoční dílny měly velký ohlas. Celkem se jich zúčastnilo 479 žáků nejen z místních škol, ale také například z Prahy. Zájem však byl podstatně větší než kapacita programu. Školy, na které již volný prostor nezbyl, mohly alespoň navštívit výstavu doplněnou komentovanou prohlídkou spojenou s vystřihováním andělíčka.

Připravila: Kateřina Vavrušková

Barborky na Hrádku - 3. a 4. prosince 2011

Předvánoční atmosféru pro návštěvníky Kutné Hory přichystalo ve dnech 3. a 4. prosince 2011 České muzeum stříbra spolu s občanským sdružením Ekodomov. Po delší odmlce byl opět uspořádán stylový adventní jarmark „Barborky na Hrádku“, který mohli Kutnohořané zažít již v roce 1996. Spolu s jarmarkem byla zahájena i vánoční výstava „Hravé Vánoce,“ která byla doprovázena ukázkami tradičních řemesel. Návštěvníci si mohli vyzkoušet výrobu vizovického pečiva, vánočních svícínků a dalších ozdob stolu. Neustále obklopena byla též paní perníkářka, která předváděla výrobu chaloupek a výzdobu perníčků. K vidění bylo i šperkařské řemeslo.

Celý program vyvrcholil kolem 17. hodiny, kdy na Hrádek zavítaly děti převlečené za postavy Barborek či Ambrožů. Jim, jejich rodičům a paním učitelkám z družiny ZŠ T.G.M. patří velké poděkování za zhotovení překrásných masek a připomenutí této již zapomenuté tradice. Celkem přišlo více než deset adventních postav. První Barborkou byla Pavlínka Moravcová z Močovic, která dorazila již v 16 hodin. Všechny Barborky a Ambrože, ale i ostatní děti, odměnil Mikuláš, který spolu s čertem a andělem zavítal na Hrádek přesně v 17 hodin. Po nadílce na všechny čekalo poslední překvapení, a to rozsvícení vánočního stromu.

Obnovené „Barborky na Hrádku“ měly úspěch. Předvánoční atmosféru si přišlo vychutnat kolem tisíce návštěvníků. Jen samotnou vánoční výstavu si o víkendu prohlédlo přes 600 návštěvníků.

Za České muzeum stříbra připravila Kateřina Vavrušková

Návštěvnost v listopadu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2011:

Hrádek3 885
Kamenný dům384
Celkem4 269

Stránky