Aktuality a tiskové zprávy

100 000. návštěvník sezóny 2013

Dne 23. října odpoledne přivítalo České muzeum stříbra 100 000. návštěvníka této sezóny. Štěstí padlo na turistu Bedřicha Snášela ze Znojma, který si za svůj výletní cíl vybral právě Kutnou Horu. Aniž by cokoli tušil, zakoupil si nejprve vstupenku na prohlídku I. okruh muzea - Město stříbra, po jejím shlédnutí se však rozmyslel a rozhodl se ještě i pro návštěvu II. okruhu - Cesty stříbra, který zahrnuje vstup do středověkého stříbrného dolu. Náhodou se tak stal 100 000. návštěvníkem jedné z expozic muzea v sezóně r. 2013.
Na výherce čekal dárkový balíček spolu s glejtem opravňujícím ke vstupu zdarma do všech expozic Českého muzea stříbra i v následujícím roce 2014. Pozornosti připravené pro jubilejního návštěvníka pracovníky muzea i Krajského úřadu předali Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje spolu s ředitelkou ČMS, PhDr. Světlanou Hrabánkovou.

Po stopách Bible šli žáci ZŠ Žehušice

Dne 18. října zavítali do Českého muzea stříbra žáci ZŠ Žehušice, kteří si prohlédli výstavu 400 let Bible králické a zároveň se zúčastnili interaktivního programu Po stopách Bible. Žáky provedl výstavou Alexander Štěpánovský kazatel z Křesťanského společenství Kutná Hora a zároveň je seznámil s nejčtenější knihou světa – s Biblí. Děti se rozhodně s Alexandrem nenudily, protože si i mohly jeden biblický příběh – „O Davidovi a Goliášovi“ zahrát. Nebyla to jediná aktivita, která čekala na malé návštěvníky. Muzejní archivář a historik Bc. Josef Kremla přinesl dětem k nahlédnutí dvě historické Bible. Prolistovat si tak mohly Velislavovu Bibli (její faksimili), jejíž originál vznikal v letech 1325 – 1349 a Bibli kutnohorskou z r. 1489, která se stala první ilustrovanou tištěnou Biblí v Čechách. Na závěr přišla praktická část, kdy si děti mohly vytvořit svůj první list Bible. Chopily se ihned husího brka, inkoustu, někteří si vyrobily vlastní razítka či svitky. Domů děti odjížděly nejen se svými výrobky, ale získaly dále za svou píli i Bibli pro mladého čtenáře, kterou věnovalo účastníkům programu Křesťanské společenství Kutná Hora.

Kateřina Vavrušková (muzejní lektorka)

Fotogalerie

České muzeum stříbra přivítá 100 000. návštěvníka

Dovolujeme si Vám oznámit, že České muzeum stříbra, p.o. v Kutné Hoře v tomto týdnu přivítá 100 000. návštěvníka této sezóny. Na výherce čeká dárkový balíček spolu s glejtem opravňujícím vstup zdarma do všech expozic Českého muzea stříbra. Dar 100 000. návštěvníku předá Ing. Zdeněk Štefek - radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje a ředitelka ČMS PhDr. Světlana Hrabánková.
Mgr. Kateřina Vavrušková

Žáci ze ZŠ Žižkov poznávali kutnohorskou faunu a flóru

Dne 15. října se konala komentovaná prohlídka Bc. Martina Starého, který představil dětem jednak činnost občanského sdružení Denemark a dále povyprávěl o kutnohorské fauně a flóře. Prohlídka výstavy v Tylově domě byla zakončena procházkou po naučné stezce tzv. „Královské“.

Žáci z družiny ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora putovali za zlatým mokem

Odpoledne 3. října strávily děti z družiny ZŠ T.G. M. Kutná Hora v prostorách Kamenného domu. Zde si děti prohlédly výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“ a zároveň se zúčastnily interaktivního programu „Putování za zlatým mokem“. Během programu děti plnily i krátké kvízy, za které pak získaly určitě právoplatně „Certifikát mladého sládka“. Snad největší odměnou na závěr byl chmel spolu s receptem na vaření domácího piva, který si děti mohly odnést domů, aby zkusily s tatínkem uvařit pivo.

Muzeum a gymnázium se dohodly na spolupráci

České muzeum stříbra a Gymnázium Jiřího Ortena uzavřely v září letošního roku tzv. Memorandum o dlouhodobé spolupráci, které by mělo především přispět k rozšíření vzájemné spolupráce obou institucí. Vzájemná spolupráce muzea a gymnázia sice má již určitou tradici, ale právě na základě podepsané smlouvy by mělo dojít k jejímu rozšíření. Pracovníci muzea se budou častěji účastnit vzdělávacích projektů v gymnáziu a naopak celé třídy nebo i jednotliví studenti budou moci více využívat vzdělávací potenciál muzejních expozic a výstav, muzejní knihovny nebo sbírkového fondu.
Jakýmsi pilotním projektem této spolupráce se stal vzdělávacího programu Hornická města, k jehož zrodu bylo muzeum přizváno a kterého se účastnili studenti z partnerských gymnázií z Příbrami a Jihlavy. Program byl následně upraven i pro domácí studenty a pod názvem Hornické město funguje dodnes. Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Českým muzeem stříbra a Gymnáziem Jiřího Ortena se tak stalo vyústěním již fungující spolupráce, kterou by obě instituce měly dále rozvíjet v dalších vzdělávacích programech, výstavních projektech, dokumentační a sbírkotvorné činnosti nebo badatelských tématech.
Josef Kremla

Bible kralické na Hrádku

V úterý 15. října proběhlo na Hrádku slavnostní zahájení výstavy 400 let Bible kralické, kterou uspořádalo České muzeum stříbra a Křesťanské společenství Kutná Hora. Výstava se koná, jak již samotný název napovídá, při příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické. Samotné výročí je ale tak trochu problematické.

V roce 1613 Jednota bratrská vydala v Kralicích (nad Oslavou) svůj revidovaný jednosvazkový překlad Bible, který byl jejím posledním – a letos slaveným – vydáním na území Českého království. Tomu ale v letech 1579 až 1594 předcházelo původní vydání nového bratrského překladu Bible s rozsáhlými poznámkami. Vytištěno bylo v šesti svazcích, a proto bývá označováno jako tzv. Šestidílka.

Kutnohorská výstava se pochopitelně přidává k celé řadě dalších výstav, které se Bibli kralické letos věnují. Je však i něčím ojedinělá. Výrazně se totiž věnuje kutnohorským reáliím. Návštěvníci se tak zde nejen seznámí s dějinami Jednoty bratrské a jejími tisky (nejen těmi biblickými), ale i s osudy věřících v Kutné Hoře a okolí. Nelze zde opominout osobní archiv bratrského biskupa Matouše Konečného, který byl v roce 2006 objeven v Mladé Boleslavi. Obsahoval totiž mj. i soupisy členů Jednoty z let 1612, 1617 a 1619 nebo dva inventáře majetku sboru v Krchlebech z roku 1609. Kostel svatého Václava v Krchlebech se stal jediným místem v okolí, kde se mohli scházet k společným bohoslužbám. Majitelé zdejšího panství – rytířský rod Studeneckých z Pašiněvci – patřili totiž rovněž k bratřím. Ale i v samotné Kutné Hoře se dochovala jedna zcela mimořádná památka na Jednotu bratrskou. Pod kruchtou kostela svatého Jakuba obvykle visí (nyní tedy na výstavě) obraz Piety od Karla Škréty, který malíř namaloval rok před svou smrtí s dedikací svému strýci Pavlu Škrétovi Šotnovskému ze Závořic, rovněž členu krchlebského sboru.

Slavnostní otevření výstavy zahájil svou přednáškou o Bibli kralické a Jednotě bratrské dr. Jiří Just. Přednášky se zúčastnilo – na Kutnou Horu zcela mimořádných – 62 posluchačů. Na následnou vernisáž dorazilo dalších 31 zájemců, kteří si měli možnost poslechnout čtyři bratrské skladby v podání smíšeného pěveckého sboru Cantica. Návštěvníky následně neodradil ani silný déšť a diskuse nad Biblí a se sklenkou vína probíhaly ještě po osmé hodině večerní.

Závěrem bych rád poděkoval všem spoluautorům výstavy – PhDr. Elišce Baťové (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě), Mgr. Jiřímu Justovi, ThD. (Filosofický ústav ASV ČR Praha), RNDr. Štěpánu Kafkovi (Křesťanské společenství Kutná Hora), Mgr. Šárce Kolářové (Národní památkový ústav) a Alexandru Štěpánovskému (Křesťanské společenství Kutná Hora) a v neposlední řadě i kolegyni Mgr. Kateřině Vavruškové, která připravila doprovodný interaktivní program. Školní třídy se na něj mohou objednat na e-mailu vavruskova@cms-kh.cz nebo telefonicky 739 717 325.

Výstava potrvá do 24. listopadu a na Den Středočeského kraje – 28. října – je od 15:00 připravena komentovaná prohlídka výstavy s dr. Justem.

Josef Kremla, garant výstavy

Fotogalerie

Zahájení výstavy „O.s. Denemark - přehled činnosti, Miloš Truhlář - fotografie“

V podvečer 2. 10. 2013 byla v Tylově památníku zahájena výstava „O.s. Denemark - přehled činnosti, Miloš Truhlář - fotografie“.
Za o.s. Denemark promluvil zakladatel sdružení Martin Starý, který přiblížil okolnosti vzniku výstavy a představil nejzajímavější exponáty. Ostatním členům poděkoval za spolupráci.
Fotograf Miloš Truhlář výstižně prohlásil, že jeho fotografie budou hovořit za něho.
O hudební část vernisáže se postarala zpěvačka, tanečnice a hudebnice Lucie Zhory, která zazpívala písně nesoucí se příznačně v ekologickém duchu.
Vernisáže se zúčastnilo na čtyři desítky návštěvníků, převážně milovníků přírody, kteří si atmosféru akce a hlavně samotnou výstavu očividně užili.
Eva Entlerová

Návštěvnost v září 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Září

Hrádek10 226
Kamenný dům1 208
Tylův dům366
Celkem11 800

Návštěvnost v dubnu - srpnu 2013

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Duben

Hrádek10 113
Kamenný dům1 875
Tylův dům340
Celkem12 328

Květen

Hrádek15 841
Kamenný dům1 552
Tylův dům413
Celkem17 806

Červen

Hrádek7 508
Kamenný dům1 088
Tylův dům105
Celkem8 701

Červenec

Hrádek11 949
Kamenný dům1 591
Tylův dům194
Celkem13 734

Srpen

Hrádek14 094
Kamenný dům1 630
Tylův dům235
Celkem15 959

Stránky