Geologie

Geologické vzorky pocházejí převážně z kutnohorského rudního revíru a z různých lokalit okresu Kutná Hora. K nim lze přiřadit vzorky z území přiléhajících k okresu a logicky doplňujících dokumentaci sběrné oblasti. Malá část vzorků, především ze starých sběrů, nemá přímou návaznost na Kutnohorsko, jde však o cenné exempláře nebo o zajímavý srovnávací materiál.

Základem geologické sbírky Českého muzea stříbra se stala stará sbírka Archeologického sboru Vocel. Od roku 1966 byla rozšiřována sběry v terénu a nákupy. Velké množství dokumentačního materiálu bylo předáno z Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře. Další vzorky darovali sběratelé a pracovníci Rudných dolů Kaňk.

Podsbírka zahrnuje přibližně 4900 vzorků hornin a minerálů a byla rozdělena do několika pracovních skupin.

Horniny

Horniny

Skupina zahrnuje přibližně 500 vzorků vyvřelých, metamorfovaných i sedimentárních hornin z celého okresu a blízkého okolí. K nejstarším a nejhezčím patří staré formátované vzorky od c. k. cestmistra Filipa Hudy z přelomu 19. a 20. století, důležitou součástí je dokumentační materiál z mapování okresu v 60. letech minulého století předaný z Ústavu nerostných surovin. Kutnohorské vzorky tvoří zhruba polovinu evidovaných kusů.

Do zvláštní podskupiny jsou vyčleněny horniny se zkamenělinami.

Rudy

Rudy

Jelikož Kutná Hora v minulosti proslula především těžbou stříbra, je přirozené, že nejdůležitější a nejpočetnější část podsbírky Geologie tvoří sulfidické i hlušinové minerály rudních žil. Ve sbírce jsou řazeny podle jednotlivých rudních pásem. Zvlášť byly vyčleněny vzorky stříbra a akantity, kterých je přes 260. Další samostatnou skupinou je více než 300 kusů nábrusů předaných z Ústavu nerostných surovin v 90. letech minulého století. V malém množství (necelých 100 kusů) jsou zastoupeny rudy z dalších lokalit. Skupina čítá celkově asi 2000 vzorků.

Minerály (krystalických břidlic)

Ve skupině jsou zastoupeny především minerály krystalických břidlic, z nichž nejvýraznějšími reprezentanty jsou minerály alpské parageneze z Čáslavska. Četné lokality kutnohorského okresu jsou zastoupeny většinou jen malým počtem vzorků různého charakteru. Sběrná oblast zasahuje i za hranice okresu (např. Železné hory, Kolínsko). Celkový počet vzorků této skupiny je asi 800.

Minerály vázané na hadce, skarny a mramory a minerály Kutné Hory byly vyčleněny jako samostatné skupiny.

Minerály Kutné Hory

Minerály Kutné Hory

Skupina zahrnuje přes 600 vzorků, z nichž polovinu tvoří minerály alpské parageneze, především z lokality Kutná Hora - V Hutích. Dalšími typy jsou minerály pegmatitů, rul a migmatitů a v neposlední řadě sekundární minerály. Je zde také zařazena část hlušinových minerálů rudních žil.

Minerály - sedimenty

Ve skupině převažují různé sintrové útvary vznikající vysrážením kalcitu a aragonitu v důlních dílech, především v muzejním dole. Dále jsou zde umístěny různé typy vápnitých či železitých konkrecí ze sedimentárních hornin. Skupina má asi 70 vzorků.

Hadce

Hadce

Nejkrásnější vzorky pocházejí z hadcového tělesa v Kutné Hoře - Karlově. Ve sbírce jsou uloženy jak ukázky různých horninových typů, tak minerály puklinových výplní, díky nimž se tato lokalita proslavila. Zhruba třetina z 330 vzorků této skupiny pak pochází z jiných lokalit na území Kutné Hory, kutnohorského okresu i mimo něj.

Skarny

Dominantu skupiny tvoří zhruba 150 vzorků z nejvýznamnějších skarnových lokalit okresu - Vlastějovic a Malešova. Kromě minerálů skarnů jsou zde umístěny i vzorky z pegmatitových a rudních žil pronikajících skarnovými tělesy.

Krystalické vápence

Vzorky krystalických vápenců (mramorů) a jejich minerálů byly vyčleněny do nevelké samostatné skupiny. Skoro třetina ze šesti desítek vzorků pochází z lokality Malovidy - Na Stříbrné s metasomatickým rudním ložiskem. K méně četným patří vzorky z lomů Bohdaneč, Sázava, Třebonín a z dalších míst.

Strusky

Skupina zahrnuje zhruba stovku kusů strusek a jejich minerálů. Převládají vzorky ze struskových hald v Kutné Hoře a blízkém okolí, které vznikly při hutním zpracování zdejších rud. Několika kusy jsou zastoupeny podobné materiály z jiných lokalit. Dalším typem jsou železářské strusky. Do této skupiny byly zařazeny i vzácnější nálezy vyhutněné mědi.

Systém

Tento soubor tvoří zatím jen malou a okrajovou část geologické podsbírky. Jsou do něj řazeny především kvalitnější vzorky minerálů ze starých kolekcí, např. z bývalé sbírky kutnohorské reálky nebo z nedávno získané sbírky z pozůstalosti Josefa Vepřka. Tyto sbírkové předměty většinou nemají přímou návaznost na zdejší region. Jejich řazení do skupin odpovídá mineralogickému systému.