MUDr. Josef Jaromír Štětka

Spolkový život a osobnosti Kutné Hory 19. století – díl VII.

Josef Jaromír Štětka, Sbírka ČMS

Josef Štětka se narodil 15. 6. 1808 v Litni (okr. Beroun). Nižší gymnázium navštěvoval u piaristů na Novém Městě pražském, poté absolvoval akademické gymnázium a na Karlově univerzitě studoval medicínu. Doktorem medicíny byl promován 13. ledna 1835. Již během studií se začal učit český jazyk a záhy začal skládat i básně, které uveřejňoval pod pseudonymem Jaromír Litněnský.

Do Kutné Hory přijel Štětka poprvé v únoru 1835, aby navštívil své příbuzné, rodinu Floriána Hockeho. Především pod jejich vlivem se zde ještě téhož roku usadil natrvalo. Štětka si v Kutné Hoře získal velkou oblibu jako dobrý lékař a laskavý člověk. V roce 1842 se stal městským a soudním lékařem. Stál za založením Výboru pro zřízení nemocnice (1846). Roku 1851 byla otevřena prozatímní nemocnice s dvanácti lůžky, ve které Štětka zdarma léčil. V městské nemocnici dokončené roku 1868 se stal primářem a byl jím až do své smrti v roce 1878.

V revolučním roce 1848 se stal členem správní rady města, po zřízení obecní samosprávy byl v roce 1850 zvolen do městského zastupitelstva a do rady. V letech 1864 až 1869 byl zvolen purkmistrem, dvakrát byl poslancem Českého zemského sněmu.

Prakticky nebylo v Kutné Hoře české kulturní události, které by se Štětka neúčastnil, kterou by neorganizoval. Česká společnost se scházela U Ptačovských (Šultysova čp. 173) a v září 1842 uspořádala slavnost k uctění Petra Brandla. O rok později zakládá ochotnické divadlo, které vedl až do roku 1864. Výtěžky z divadelních představení měly pomoci zřídit městkou nemocnici. V roce 1848 založil Štětka čtenářský spolek a městskou knihovnu. Nejen přátelství s Borovským mu vyneslo jako „nebezpečnému Čechovi“ policejní dohled.

Ve své literární činnosti pokračoval i v Kutné Hoře. Mimo překladů a úprav divadelních her psal i do zdejšího almanachu Horník (1844): Stručný přehled dějin kutnohorských, Popis chrámu sv. Barbory nebo novela Ze života mladého lékaře. Ve svých Pamětech z let 1848 až 1860 zachytil dění v Kutné Hoře.

Dr. Štětka se rovněž zasloužil o rozvoj kutnohorského školství. Stál za zřízením nižších (1852) a vyšších (1858) reálných škol. V roce 1862 stál u zrodu Sokola, roku 1867 Umělecko-živnostenské jednoty Vesna a vydávání jejího časopisu Vesna kutnohorská.

Při okupaci města pruským vojskem v červenci 1866 vyjednal zmírnění rekvizicí. Zároveň při zoufalém nedostatku pitné vody prozkoumal staré archivní listiny a podařilo se mu najít vedle bylanské studánky ještě druhý pramen na pozemcích této obce. Nechal zřídit nové potrubí a zesílil tak přívod vody do městského vodovodu. Za své občanské postoje mu byl císařem udělen rytířský stupeň Řádu Františka Josefa. MUDr. Josef Jaromír Štětka zemřel 10. 4. 1878 ve věku nedožitých sedmdesáti let.

Josef Kremla, ČMS