Všeobecné obchodní podmínky Českého muzea stříbra, p.o.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1. České muzeum stříbra, p.o. (dále jen „ČMS“) je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl PR, vložka č.898.

2. ČMS provozuje tři památkové objekty na adresách:

  • České muzeum stříbra - Hrádek, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
  • České muzeum stříbra - Kamenný dům, Václavské nám. 183, 284 01 Kutná Hora
  • České muzeum stříbra - Tylův dům, Tylova 507, 284 01 Kutná Hora

3. „Zákazník” je subjekt, který zakoupením vstupenky uzavřel s ČMS kupní smlouvu na prohlídku středověkého důlního díla, prohlídkových okruhů, expozic a výstav, či účast na doprovodném programu nebo kulturní akci v objektech ČMS.

4. „Běžná vstupenka” je vstupenka, kterou zákazník obdrží při platbě na pokladně muzea.

5. „Hromadná vstupenka“ je vstupenka, kterou obdrží skupina zákazníků při společné platbě na pokladně muzea nebo právnická osoba zajišťující prohlídku pro skupinu.

6. „Smluvní vstupenka“ je vstupenka, kterou zákazník obdrží na základě jiného smluvního úkonu s ČMS než běžnou nebo hromadnou vstupenku.

7. Zákazník zakoupením vstupenky souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze Všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby za vstupenku.

8. Ceny vstupného se řídí platným ceníkem ČMS.

II. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

1. Vstupenky může zákazník zakoupit na pokladnách objektů ČMS, a to po předchozí rezervaci nebo bez rezervace.

2. Vstupenky může zákazník zaplatit v hotovosti nebo platební kartou, v Tylově domě pouze v hotovosti.

3. Hromadnou vstupenku může zákazník zaplatit fakturou, a to pouze po předchozí rezervaci a dohodě s provozním oddělením ČMS.

III. REZERVACE VSTUPENEK

1. ČMS umožňuje zákazníkovi rezervovat prohlídku jednotlivých objektů a expozic, středověkého důlního díla, prohlídkových okruhů a výstav vč. doprovodných programů, a to telefonicky, e-mailem, faxem, písemně či osobně.

2. ČMS umožňuje zákazníkovi provedení internetové rezervace na prohlídku I., II. a I.+II. okruhu v objektu Hrádek a středověké důlní dílo.

3. V případě provedení internetové rezervace vstupenek zákazník volí požadovaný okruh, datum, čas, konkrétní počet osob v cenové kategorii a jazyk prohlídky. K dokončení rezervace je nutné zadat povinné kontaktní údaje zákazníka.

4. Zákazník po provedení rezervace obdrží v e-mailové zprávě „Potvrzení rezervace“, které obsahuje informace zadané do rezervačního systému. Zákazník po příchodu na pokladnu muzea předloží toto potvrzení rezervace a na jeho základě pokladní zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky.

5. „Potvrzení rezervace“ rovněž obsahuje informaci o konečném termínu vyzvednutí vstupenek na pokladně muzea před začátkem prohlídky. V případě, že si zákazník vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je ČMS oprávněno odstoupit od rezervace a prodat je jinému zákazníkovi.

6. Při rezervaci snížené cenové kategorie je nutné na pokladně při vyzvednutí rezervované vstupenky předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. Pokud Zákazník nepředloží platný doklad, je povinen zaplatit plnou cenu vstupenky.

7. ČMS neodpovídá za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, okruh, počet osob, kontakt).

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V REZERVAČNÍM SYSTÉMU

1. Osobní údaje objednatelů jsou zpracovávány výhradně za účelem zajištění a vypořádání rezervace prohlídky.

2. Shromažďovanými údaji jsou: jméno, příjmení, telefonní a e-mailový kontakt.

3. Osobní údaje objednatelů jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k vypořádání rezervace.

4. Správcem údajů je České muzeum stříbra, p.o., IČO: 00342246, se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora.

5. Správce údajů je povinen nakládat s osobními údaji objednatele v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržovat potřebná kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem jejich ochrany. Údaje jsou zpracovávány výhradně pověřenými zaměstnanci muzea a nejsou předávány žádným třetím osobám kromě případů, kdy je poskytnutí osobních údajů požadováno platnými právními předpisy.

V. STORNO PODMÍNKY

1. Bezplatné storno rezervace hromadných vstupenek přijímáme do 7 dnů a běžných vstupenek do 2 dnů před zahájením prohlídky.

2. V případě nedodržení storno podmínek vzniká zákazníkovi povinnost uhradit 50% výše vstupného.

VI. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Zákazník je oprávněn vrátit již zakoupenou Běžnou vstupenku nejpozději 30 minut před začátkem prohlídky na pokladně objektu, kde ji zakoupil. K vrácení částky za nákup vstupenky je nutné tuto nepoškozenou vstupenku odevzdat obsluze pokladny. Uznání reklamace již zakoupené Hromadné vstupenky je možné pouze po předchozí domluvě s vedením ČMS.

2. V závažných případech lze uplatnit reklamaci i po začátku prohlídky, a to pouze se souhlasem vedení ČMS.

3. V případě, že zákazníkovi bude po provedení platby pomocí platební karty odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která dotyčnou platební kartu vydala.

4. Dojde-li ke zrušení prohlídky, na kterou si zákazník již zakoupil vstupenku, bude zákazníkovi vráceno vstupné, a to pouze na pokladně objektu, kde vstupenku zakoupil. Bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jinou prohlídku ve stejné hodnotě, případně mu bude vrácen rozdíl cen prohlídek. Pokud zákazník zvolí výměnu za prohlídku s vyšší cenou, je povinen doplatit rozdíl cen.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY

1. Zákazník je oprávněn zúčastnit se pouze prohlídky určené vstupenkou.

2. Zakoupením vstupenky zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního řádu po celou dobu pobytu v prostorách ČMS. Návštěvní řád je vždy vyvěšen ve vstupním prostoru objektu a na internetových stránkách ČMS www.cms-kh.cz.

3. Platné znění Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v pokladnách objektů ČMS a na internetových stránkách ČMS www.cms-kh.cz.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy týkajících se prohlídek důlního díla, prohlídkových okruhů, expozic, výstav, doprovodných programů a kulturních akcí v objektech ČMS, uzavírané mezi ČMS a zákazníkem.

2. ČMS si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost ČMS zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.cms-kh.cz.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2023.

Mgr. Lenka Mazačová, ředitelka Českého muzea stříbra, p.o.