Programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

  • Délka trvání programů: 60–90 minut
  • Cena: 30 Kč/žák (pedagogický doprovod zdarma)
  • Vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, umění a kultura
  • Všechny edukační programy rozvíjí klíčové kompetence žáků a zahrnují průřezová témata RVP.

Dny v pravěku

Místo: Hrádek (mázhaus – část okruhu Města stříbra), možno konat také přímo ve škole

Jak žili lidé před mnoha tisíci lety? Co dokázali vyrobit? Jak a z čeho si připravovali jídlo? To vše se dozvíte při návštěvě programu Dny v pravěku. Sami si budete moci osahat řadu nástrojů, které pravěcí lidé používali a vyzkoušet, zda byste se v pravěku dokázali uživit. Součástí programu je tvořivá dílna.

Program byl vytvořen za podpory Ministerstva kultury ČR.

Očekávané výstupy RVP: Žák řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu.

Žák rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.

Žák objasní ve shodě s aktuálními vědeckými poznatky materiální a duchovní život lidské společnosti v jednotlivých vývojových etapách pravěku.

Žák vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku cílevědomé zemědělské a řemeslné činnosti.

Středověká řemesla v Kutné Hora

Místo: Kamenný dům (Královské horní město Kutná Hora)

Kdo umí vyrobit boty, kdo peče nejlepší housky a co se skrývá v tajemné truhle? Jak řemeslníci žili, kde se sdružovali, jak probíhalo jejich učení? Mohly řemeslo provozovat i ženy? A v čem byla Kutná Hora výjimečná? Program Středověká řemesla v Kutné Hoře Vás seznámí s různorodými řemesly, která se provozovala nejen v našem městě. Popovídáme si o tom, v čem je řemeslná práce nenahraditelná a zároveň si prohlédneme jeden z nejkrásnějších gotických měšťanských domů u nás.

Očekávané výstupy RVP: Žák ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti.

Žák uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány.

Kámen? ZDE!

Místo: Kamenný dům (Lapidárium)

Kámen, cihla, plast., … V tomto programu se podíváme na zoubek tomu, jak vznikají stavby a umělecká díla. Které významné kutnohorské objekty známe a co o nich víme? V případě zájmu můžeme program doplnit o procházku městem (+ cca 45 minut).

Očekávané výstupy RVP: Žák uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.

Žák rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek.

Žák charakterizuje základní rysy vývoje na našem území.

Okno do Egypta

Místo: Hrádek (výstava Ve stínu pyramidy)

Egypt, starověká civilizace zrozená na řece Nil, je obestřen řadou tajemství. Kde se vzaly monumentální pyramidy? Jak asi vypadaly mumie během života? A co si ze starověkého Egypta odnášíme do dnešních dní? Na všechny otázky neexistuje jednoznačná odpověď, přesto o nich společně zapřemýšlíme. V závěru programu nebude chybět tvořivá dílna.

Očekávané výstupy RVP: Žák uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.

Žák porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech.

Žák rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace.

Žák zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství.

HUSiti

Místo: Hrádek (výstava Kutná Hora husitská)

Byl Jan Hus husita? A byli husité hrdinové nebo padouši? V rámci programu se podíváme na zoubek sto letům českých dějin, zjistíme, v čem se vývoj lišil od toho evropského a jakou roli zde hrála právě Kutná Hora. Zauvažujeme nad problematikou husitství ze všech stran a zamyslíme se, jestli a jak můžeme danou dobu hodnotit z dnešního pohledu.

Očekávané výstupy RVP: Žák se orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu.

Žák vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí.

Žák vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život.

Žák posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem.

Žák popíše základní rysy reformace a protireformace, vysvětlí důsledky pro další evropský i světový vývoj.

Varhany na strany

Místo: Kamenný dům (výstava Kutnohorská varhanářská škola) + kostel sv. Jakuba

Slyšeli jste někdy opravdové varhany? A napadlo Vás, že byste si na ně dokonce mohli zkusit sami zahrát? To vše nás čeká při programu Varhany na strany. Povíme si také, jak takové varhany vůbec fungují či kde a jak se vyráběly.

Pořádáno ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora. Program začíná v Kamenném domě, součástí je i návštěva kostela sv. Jakuba, kde proběhne ukázka hry na varhany. Cena tohoto programu je 40 Kč.

Očekávané výstupy: Žák uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány.

Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Využívá hudební nástroje při individuálních či společných hudebních aktivitách.

Žák se orientuje ve vývoji hudebního umění.